https://inoxbox.pl/content/6-polityka-prywatnosci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW. www.inoxbox.pl.

§ 1

Definicje.

Kodeks Cywilny – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.). Konsument-Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, Kupujący – osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną składająca Zamówienie na Produkty w ramach Sklepu internetowego, Produkty – oferowane przez Sprzedającego wyroby własne lub wyroby innych producentów wymienione i opisane na stronie Sklepu internetowego, w tym także wyroby wytwarzane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Kupującego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach Sklepu internetowego oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.inoxbox.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Sklep internetowy — serwis internetowy dostępny pod adresem www.inoxbox.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienie oraz nabyć Produkty. Sprzedający-Marcin Kras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENERGOTECH Marcin Kras, ul. Sowińskiego 22 A lok 2, 01-251 Warszawa, Numer NIP 5261766057, REGON 142725032 prowadzący sprzedaż Produktów z wykorzystaniem sklepu internetowego www.inoxbox.pl. Strony – łącznie Sprzedający i Kupujący. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowa-umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w szczególności Sklepu internetowego. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2

Zasady ogólne.

Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów z wykorzystaniem Sklepu internetowego za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na wyraźne Zamówienie Kupującego Produkty mogą być wytwarzane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Kupującego lub dostosowane do jego indywidualnych wymagań. Na stronie internetowej umieszczone są wizualizacje produktów, które mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do Klientów niebędących Konsumentami stanowi inaczej. W przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wdrażającej m.in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedającym: adres pocztowy: ul. Sowińskiego 22 A lok.2, 01-251 Warszawa, numer telefonu: 22 837 00 38, adres poczty elektronicznej: info@inoxbox.pl.

§ 3
Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia. W celu skorzystania z Konta Kupujący zobowiązany jest to wykonania łącznie trzech kolejnych kroków: wypełnić Formularza Rejestracji – podając dane osobowe podane na stronie internetowej, niezbędne do założenia Konta, kliknąć pola „Utwórz konto” potwierdzić wolę utworzenia Konta klikając w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@inoxbox.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sowińskiego 22 A lok.2, 01-25
1 Warszawa. W celu złożenia Zamówienia z wykorzystaniem Konta, Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zamówienia, wskazując wymagane dane, w tym dane dotyczące zamawianych Produktów. Dane historyczne dotyczące złożonych Zamówień będą przechowywane w historii Konta i dostępne dla Kupującego. Kupujący może złożyć Zamówienie, korzystając z Formularza Zamówienia bez zakładania Konta. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnienie Formularza Zamówienia, podając dane osobowe na stronie internetowej, niezbędne do założenia Konta oraz dane dotyczące zamawianych produktów, kliknięcie strony Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam Zamówienie i płacę”. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego. Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego, oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Składanie Zamówień.

Kupujący składa zamówienie drogą e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem Sklepu internetowego. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem Zamówienia zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Kupującego Zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do Klientów niebędących Konsumentami stanowi inaczej. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy zamówionego Produktu przyjętego do realizacji. Kupujący ma możliwość dokonać zamówienia Produktu wraz z pomiarem. Pomiar dokonywany jest odpłatnie na miejscu wskazanym przez Kupującego przez pracownika Sprzedającego. Koszt pomiaru jest ustalany indywidualnie przez Strony przed jego dokonaniem. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty niestandardowe oraz Produkty nieznajdujące się w chwili składania Zamówienia w magazynie pracownik Sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji, oraz przedstawi możliwy tryb realizacji jego Zamówienia. Kupujący otrzyma następnie warunki ustalonego Zamówienia na podany adres e-mail, które obowiązany jest, potwierdzić klikając w link znajdujący się w otrzymanym mailu. Po potwierdzeniu dochodzi do zawarcia Umowy. Zamówienia mogą być składane poprzez Sklep internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Warunkiem realizacji złożonego Zamówienia przez Sklep internetowy lub drogą e-mail jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, w szczególności podanie adresu, na który Produkt ma być wysłany, numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Klient akceptuje ostatecznie złożone drogą elektroniczną Zamówienie w momencie jego końcowego potwierdzenia opcją 'Potwierdzam Zamówienie' i 'płacę'. Przyjęte Zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym Zamówieniu. Aby Zamówienie zostało, przyjęte do realizacji Kupujący musi, je potwierdzić klikając w link znajdujący się w otrzymanym mailu. Po potwierdzeniu dochodzi do zawarcia Umowy. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Sprzedający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z Produktami. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, zawieranie Zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku takiej sprzedaży Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji, o czym poinformuje na stronie Sklepu internetowego. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się: w przypadku płatności przelewem — w najbliższy dzień pracujący po dniu, w którym wpłynęła wpłata na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia, w przypadku wyborem opcji „za pobraniem” w najbliższy dzień pracujący bezpośrednio po dniu, w którym Kupujący dokonał potwierdzenia Zamówienia.

§ 5

Koszty i termin wysyłki.

Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Produkt dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub pocztowych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedającego, przy czym w takim przypadku Sprzedający wymaga uprzedniego kontaktu telefonicznego lub mailowego celem ustalenia terminu przygotowania Produktów. Kupujący, który dokonujący odbioru Produktów własnym transportem lub poprzez wskazanego przez siebie przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie Produktów. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedającego. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 28 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanego w § 4 pkt 18. W przypadku Zamówień składających się z kilku Produktów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej Kupujący obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, miejsca dostawy oraz sposobu płatności. Kupujący w każdej chwili może się zapoznać z cennikiem kosztów wysyłki na stronie Sprzedającego pod linkiem: dostawy i płatności. Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłat za wysyłkę, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu internetowego.

§ 6

Płatności.

Do każdej przesyłki dołączony jest Faktura VAT potwierdzająca zawarcie Umowy. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za Produkt zamówiony w sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Kupującego Zamówienia (nie dotyczy, gdy płatność następuje przy odbiorze – opcja „za pobraniem” lub płatność osobista). W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie Zamówienie zostaje anulowane. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: Płatność przy odbiorze przesyłki (opcja „za pobraniem”), Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Płatność elektroniczna oraz płatność kartą za pośrednictwem serwisu: 'przelewy24' Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację Zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

§ 7
Odbiór Produktu.
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr Zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Produkty, które zostały odebrane bez zastrzeżeń co do stanu ilościowego lub jakościowego przez Kupującego niebędącego Konsumentem, uważa się za wolne od wad jawnych. Jest to jednoznaczne z utratą praw tego Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Produktów.

§ 8
Odstąpienie od umowy (Konsument).
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017 r., poz. 683) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, rozpoczyna się w dniu dostarczenia Kupującemu Produktu, a w przypadku Produktów wysyłanych partiami w dniu dostarczenia Kupującemu ostatniego zamówionego Produktu. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres wskazane w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu lub sformułować oświadczenie samodzielnie, które powinno zawierać listę zwracanych Produktów, datę ich odbioru, imię, nazwisko, adres Kupującego, datę oświadczenia oraz numer rachunku bankowego Kupującego w przypadku zgody na taką formę zwrotu płatności. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. Jeżeli Klient Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Produkty należy zwrócić na adres siedziby Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z zastrzeżeniem pkt. 10 - 11 poniżej). W przypadku, gdy Produkt nie zostanie zwrócony przed upływem tego terminu, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia zwracanego Produktu. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Kupującego o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017 r., poz. 683) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu Konsumentowi w odniesieniu do Umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9
Odpowiedzialność za wady produktów. Procedura reklamacji.
W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak niż cena zapłacona za Zamówione Produkty. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli Kupujący niebędący Konsumentem w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Reklamacje odnośnie do wad Produktów należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni i przed upływem tego terminu Kupujący zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedającego. W przypadku uznania reklamacji, w ramach której Produkt ma, zostać naprawiony lub wymieniony, należy go odesłać na koszt Sprzedającego na adres jego siedziby. Naprawiony lub wymieniony Produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Kupujący może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Sklepu  Internetowego 
info@inoxbox.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien opisać zaistniały problem. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni reklamacje rozpatrzy, a Kupujący otrzyma w tej sprawie odpowiedź.
§ 10
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.
Dokonywanie przez Kupującego zakupu w Sklepie internetowym wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO. Administratorem tych danych osobowych jest, których administratorem jest Marcin Kras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENERGOTECH Marcin Kras, ul. Sowińskiego 22 A lok 2, 01-251 Warszawa, Numer NIP 5261766057, REGON 142725032. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Sklepu internetowego pod adresem
https://inoxbox.pl/content/6-polityka-prywatnosci. Polityka prywatności stosowana przez Sprzedającego dostępna jest na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://inoxbox.pl/content/6-polityka-prywatnosci

§ 11
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Kupujący będący Konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.). Kupujący będący Konsumentem może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 wyżej wymienionej. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 12
Postanowienia końcowe.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a które nie zostały rozstrzygnięte w pozasądowym rozpatrywaniu reklamacji, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest, Usługobiorca został, prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem, Umowami i ich realizacją jest prawo polskie. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju ustalane są indywidualnie z Kupującym. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym 
https://inoxbox.pl/content/2-Regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy ul. Sowińskiego 22 A lok.2 01-251 Warszawa. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, wskutek czego umowa ta uważana jest za niezawartą, a strony obowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie niezmienionym).
1. Adresat: Marcin Kras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENERGOTECH Marcin Kras, ul. Sowińskiego 22 A lok 2, 01-251 Warszawa, adres e-mail info@inoxbox.pl
2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:
3. Data odbioru Produktu:
4. Imię i nazwisko Kupującego:
5. Adres Kupującego:
6. Proszę o zwrot kwoty:
Słownie:
Na konto nr:
(w przypadku opcji przedpłata/przelew, a w opcji za pobraniem uzupełnić, gdy Kupujący wyraża zgodę na zwrot płatności na konto bankowe i nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla Kupującego).
7. Podpis Kupującego (niezbędny jedynie w wersji papierowej):
8. Data:

Product added to wishlist
Product added to compare.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.